Tunjukkan Fail Tersembunyi dan Dilindungi melalui Pilihan Toggle Menu Klik kanan

Untuk melihat fail yang dilindungi dan tersembunyi di Explorer, memerlukan minimum enam klik tetikus, yang dapat menjadi kesulitan besar bagi pengguna. Jadi di sini muncul skrip dan pengeditan registri yang menambahkan pilihan "Tunjukkan Fail Tersembunyi dan Dilindungi (beralih)" ke menu klik kanan.

Pilihan ini membolehkan anda melihat fail Sistem Operasi yang tersembunyi dan dilindungi dengan cepat, tanpa perlu pergi ke dialog Pilihan Folder setiap masa. Ini adalah sesuatu yang serupa dengan skrip saya yang lain yang dibahas dalam artikel Aktifkan atau Nonaktifkan Pratonton Thumbnail Dengan Cepat Menggunakan Menu Klik Kanan di Windows.

Tunjukkan fail tersembunyi dan dilindungi melalui menu Klik kanan

Muat turun showallfiles.zip dan ekstrak kandungannya ke folder.

Pindahkan fail skrip showallfiles.vbs ke C: \ Windows

Klik dua kali showallfiles.reg untuk membuat entri menu konteks dalam pendaftaran.

Sekarang, klik kanan pada Desktop atau di kawasan kosong dalam folder. Anda akan melihat pilihan "Tunjukkan fail dan folder tersembunyi (beralih)", yang apabila diklik, memaparkan fail tersembunyi dan dilindungi. Seperti namanya ia bertindak sebagai togol; mengklik pilihan menu ini sekali lagi akan mematikan paparan fail tersembunyi dan dilindungi.

Untuk membuang pilihan, jalankan fail undo.reg dan kemudian hapus showallfiles.vbs secara manual dari direktori Windows.

Isi Skrip

'This script toggles the display of hidden and protected files/folders in Explorer. 'June 16, 2016 - Ramesh Srinivasan for //www.winhelponline.com/blog/ Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") strBaseKey = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\" strProtected = WshShell.RegRead(strBaseKey & "ShowSuperHidden") If strProtected = 0 Then WshShell.RegWrite strBaseKey & "ShowSuperHidden", 1, "REG_DWORD" WshShell.RegWrite strBaseKey & "Hidden", 1, "REG_DWORD" Else WshShell.RegWrite strBaseKey & "ShowSuperHidden", 0, "REG_DWORD" WshShell.RegWrite strBaseKey & "Hidden", 2, "REG_DWORD" End If WshShell.SendKeys "{F5}" 

Jangan ragu untuk mengubah kod mengikut keperluan anda. Selamat pengkomputeran!

Artikel Berkaitan